Onze 7 Ankerpunten

Solidariteit

We willen solidair zijn met

  • Elkaar als teamleden, want we geloven dat alleen door samenwerking kwaliteitsvol onderwijs kan geboden worden aan de kinderen. Niemand kan alles, samen kunnen we veel.
  • De kinderenin onze school, want hun leefwereld is het vertrekpunt van ons onderwijs
  • De ouders, want alleen met hun medewerking-samenwerking kunnen we invloed hebben op het leerproces van de kinderen
  • De buurt, want de school is meer dan het schoolgebouw alleen. Daarom werken we samen met de buurtscholen en buurtorganisaties.De wereld, want we willen onze kinderen opvoeden tot betrokken en solidaire burgers.

Solidariteit is

  • zich kunnen inleven in alles wat rondom en op school gebeurt.
  • zijn kwaliteiten ten dienst stellen van de school met woorden en daden.
  • aanvaarden van de kwaliteit van anderen en leren van elkaar.
  • samen “zorg”-dragen

Openheid

Onze school staat open voor iedereen. Voor alle kinderen, ouders en de buurt.

In een geest van openheid krijgt iedereen de kans om zich te ontplooien, volgens zijn eigen zijn en kunnen.

We hechten veel belang aan de participatie van ouders binnen de schoolwerking via oudergroepen, openklasdagen, projecten, en evenementen.

Alle teamleden werken in een open geest. Door samenwerking in en buiten de klassen en door overleg met alle collega’s willen wij steeds het beste voor de kinderen nastreven.

In onze katholieke school willen wij vanuit onze christelijke identiteit openstaan voor alle geloofsovertuigingen.

Onze school is een open huis voor allerlei activiteiten in de buurt. We werken samen met andere buurtscholen en buurtorganisaties.


Kwaliteit

We kiezen voor kwaliteitsonderwijs.

Bij de kinderen werken we aan zelfsturing en proberen steeds hun grenzen te verleggen.

We vinden het leerproces belangrijkst maar ook aan het resultaat wordt belang gehecht.

Door het volgen van nascholing zorgen we ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijsaanbod optimaal is.

Grote betrokkenheid van het team op de inhoud van het onderwijsaanbod zorgt voor een bewaking van het kwaliteitsonderwijs. Door zelfevaluatie, toetsing aan standaardnormen en evaluatie door externen willen we de beoogde kwaliteit behouden.

We willen ook oog hebben voor een kwaliteitsvolle schoolomgeving. Gezelligheid in de klas en de andere schoollokalen vinden we belangrijk. Netheid en hygiëne zorgen ervoor dat de kinderen in een aangename en veilige leer- en leefomgeving kunnen ontwikkelen.

Aangepast en actueel materiaal zorgt ervoor dat alle kinderen de ontplooiingskansen krijgen die ze nodig hebben. Voor kinderen met speciale behoeften voeren we de nodige aanpassingen uit.


Evenwaardigheid

Tussen de kinderen

Iedereen is welgekomen en heeft een stem op onze school.

Verschillende geloofsovertuigingen- uiterlijk – gedrag – I.Q. – temperament – welvaart

Door het dragen van aangepaste kledij willen we deze evenwaardigheid formaliseren.

Onze poort staat open voor jongens en meisjes uit verschillende culturen.

We willen kinderen die gehandicapt zijn kansen geven door inclusief onderwijs indien dit de beste mogelijkheid is.

We streven naar gelijke kansen voor elk kind

Hoe verschillend ook, iedereen is welkom op onze school.

Tussen de teamleden

Er zijn heel veel verschillende taken in onze school die door verschillende mensen opgenomen worden. We geloven erin dat ieders taak even belangrijk is. Deze evenwaardigheid geven we gestalte door op een vriendelijke en respectvolle manier om te gaan met elkaar rekening houdend met ieders verantwoordelijkheid en functie. We verzorgen ons taalgebruik en omgangsvormen met elkaar in het bijzonder als er kinderen en ouders bij betrokken zijn.

Tussen de teamleden en de ouders

We streven naar een grote betrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van hun kind. Daarom gaan we op een vriendelijke en respectvolle manier om met de ouders. We informeren hen zo goed mogelijk en zijn steeds bereid tot een gesprek met hen.


Soberheid

In alle eenvoud bieden we de kinderen een rijke waaier aan van menselijke waarden en normen. We proberen met de kinderen, de ouders en elkaar steeds tot de essentie te komen.

Onze school houdt rekening met de socio-emotionele, economische en culturele achtergrond van ouders en kinderen.

Onze school wil iedereen zoveel mogelijk betrekken bij allerlei activiteiten. Financiële drempels worden daarbij steeds vermeden.

Wij willen aandacht schenken aan sober, zorgzaam en bewust omgaan met eigen materiaal, schoolmateriaal en energie.

Door het dragen van aangepaste kledij willen we deze soberheid benadrukken.

Door de leerinhouden en tijdens verschillende acties rond ‘Welzijnszorg’ en ‘Broederlijk delen’ leren we de kinderen aandacht hebben voor de noden van de medemens.


Innovatie

Als school willen we  kiezen voor een steeds vernieuwende aanpak als dit ons onderwijsaanbod kan verbeteren. De verworven expertise bouwen we steeds verder uit. Door het volgen van nascholing binnen en buiten de school, door in dialoog te gaan met elkaar en door te luisteren naar elkaar komen we tot vernieuwing. Belangrijk is dat we de nodige tijd krijgen om te innoveren en te verwerken.

Met de kinderen willen we werken aan een aangenaam leef-en leerklimaat, dat de nadruk legt op duidelijkheid, differentiatie en taalvaardigheid.

We zijn steeds op zoek naar nieuwe methodes voor de verschillende ontwikkelings- en  leerdomeinen. We proberen de ouders hiervan op de hoogte te brengen via oudercontacten en openklasdagen.

Aan vernieuwing willen we werken zonder belangrijke waarden/principes over boord te gooien.


Gastvrijheid

Wij willen een gastvrije school zijn voor onze kinderen, onze ouders, ons schoolteam en de buurt.

Elkeen mag zich hier thuisvoelen!

Leerkrachten gaan hier graag op weg met elk kind met zijn eigen kunnen, achtergrond en eigen karakter.

Kinderen kunnen hier openbloeien, elk op eigen manier en tempo.

Ouders krijgen kansen, om samen met het team hun kinderen te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan.

We kiezen ervoor om een buurtgerichte wijkschool te zijn. Onze school is een weerspiegeling van de kinderen die in de buurt wonen. Ieder kind heeft het recht hier naar school te komen.