Schoolreglement

Schoolreglement

2017-2018

 

 

 

Voorwoord

Beste ouders,

De leerkrachten en ikzelf zijn blij met uw keuze voor onze school.

Dit is voor ons de oproep om ons in te zetten en mee te werken

aan een volwaardige opvoeding van uw zoon of dochter.

Het is onze wens dat je kind het goed heeft op onze school,

dat het er gelukkig mag leren en leven.

 

Beste kleuter,

Beste leerling,

Alle leerkrachten en ikzelf willen je van harte welkom heten op onze school.

We hopen dat je je hier vlug thuis zal voelen.

We wensen je het allerbeste toe!

 

De directie en het schoolteam

 

Inhoud

DEEL I: Informatie. 6

Contact met de school 6

Organisatie van de school 7

Samenwerking. 8

DEEL II: Pedagogisch project. 9

DEEL III: Het reglement. 12

Engagementsverklaring. 12

Onze school kiest voor een intense samenwerking met ouders. 12

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 12

Individuele leerlingenbegeleiding. 13

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 13

Inschrijven van leerlingen. 13

Aanmelden en inschrijven. 14

Weigeren/ontbinden van de inschrijving. 14

Doorlopen van inschrijving. 15

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar. 15

Screening niveau onderwijstaal 15

Ouderlijk gezag. 16

Zorg en aandacht voor het kind. 16

Neutrale houding tegenover de ouders. 16

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders. 16

Co-schoolschap. 16

Organisatie van de leerlingengroepen. 16

Afwezigheden. 16

Wegens ziekte. 16

Andere afwezigheden. 17

Problematische afwezigheden. 17

Onderwijs aan huis. 17

Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 18

Eéndaagse uitstappen. 18

Meerdaagse uitstappen. 18

Getuigschrift basisonderwijs. 18

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift. 18

Beroepsprocedure. 19

Orde- en tuchtmaatregelen. 20

Ordemaatregelen. 20

Tuchtmaatregelen. 20

Mogelijke tuchtmaatregelen. 20

Preventieve schorsing als bewarende maatregel 20

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting. 21

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting. 21

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen. 21

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting. 21

Beroepsprocedure na een definitieve uitsluiting. 22

Bijdrageregeling. 23

Wijze van betaling. 23

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?. 23

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning. 24

Vrijwilligers. 24

Welzijnsbeleid. 25

Preventie. 25

Verkeersveiligheid. 25

Medicatie. 25

Stappenplan bij ongeval of ziekte. 25

Roken is verboden op school 26

Afspraken. 26

Houding. 26

Kleding. 26

Persoonlijke bezittingen. 26

Milieu op school 27

Eerbied voor materiaal 27

Afspraken rond pesten. 27

Bewegingsopvoeding. 27

Afspraken i.v.m. zwemmen. 28

Huiswerk en agenda. 28

Rapporteren over uw kind. 29

Evaluatie. 30

Revalidatie / Logopedie. 30

Privacy. 31

Verwerken van persoonsgegevens. 31

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering. 31

Publiceren van foto’s. 31

Recht op inzage en toelichting. 31

Participatie. 31

Schoolraad. 31

Ouderraad. 32

Leerlingenraad. 32

Ouderbabbels. 32

Infobrochure onderwijsregelgeving. 33

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam

DEEL I: Informatie

Dit deel is meer van informatieve aard. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.
Directeur

 

 

 

Secretariaat

 

 

 

Secretariaat

 

 

 

Zorgcoördinator

 

 

 

Brugfiguur

 Naam: SINIA Tamara

Telefoon: 09/223.68.44 of 0486/78.76.83

e-mail: directie@sint-salvator.be

 

Naam: VEKEMAN Ellen

Telefoon: 09/223.68.44

e-mail: ellen.vekeman@sint-salvator.be

 

Naam: DE SMET Ellen

Telefoon: 09/223.68.44

e-mail: ellen.de.smet@sint-salvator.be

 

Naam: PEYS Heidi

Telefoon: 09/233.03.19

e-mail: heidi.peys@sint-salvator.be

 

Naam: MESELI Gülsa

Telefoon: 09/233.03.19

e-mail: gulsa.meseli@sint-salvator.be

Scholengemeenschap  Naam: Scholengemeenschap Gent babbel

Coördinerend directeur: SINIA Tamara

Scholen: Sint Salvator; De Mozaiek; Mozaiek Bis; Sint Bavo, Basisschool Klimrek; de     Boomhut; VZW BuBaO Sint Lievenspoort; De Weg-wijzer; De sprankel

Schoolbestuur  VZW Impuls

Voorzitter: DE WULF Hendrik

Maatschappelijke zetel

Sint-Salvatorstraat 14a te 9000 Gent

Telefoon: 0477/669089

e-mail: rikdewulf1@gmail.com

 Bestuurders:

De Lathauwer Bart

Willems Ria

Van Laethem Ann

Guns Paul

Rabaut Paul

Dekempeneer Erik

Website van de school http://www.sintsalvator-basisschool.be/
Interne beroeps-commissie in geval van tijdelijke uitsluiting  Diocesaan Onderwijsbureau

Beroepscommissie Basisonderwijs

Marialand 31

9000 Gent

 

Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren                 De school is open van 7.30 uur tot 16.00 uur.

                De lessen beginnen stipt om 8.25 uur
en eindigen om 15.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en                 vrijdag.

Er is middagpauze van 12.00 uur tot 13.35 uur

Woensdag is er school van 8.25 tot 12u

Opvang                 Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang.
– Voor- en naschoolse opvang                 Uren: vanaf 7.00 uur tot 18.00 uur

Plaats: IBO ‘t Sleepken Kartuizerlaan 70; 9000 Gent

Vergoeding:inkomensgerelateerd

Verantwoordelijke(n):Colombie Ann

– Middagopvang                 Uren: 12u00 tot 13u35

Plaats: in de school

Vergoeding:0,75 euro

Verantwoordelijke(n): Isiklar Aysun

Vakanties, vrije dagen en pedagogische studiedagen Worden telkens meegedeeld bij het begin en het einde van elk schooljaar.

 

 

Samenwerking

 

Met de ouders Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de leerkrachten. We organiseren ook oudercontacten.
Schoolraad De school heeft geen verkozenen in de schoolraad. De school heeft wel een wekelijks koffiemoment op woensdag, waar u de kans heeft opmerkingen te geven en/of vragen te stellen i.v.m. de schoolwerking.
Met de leerlingen Leerlingenraad Verkiezingsprocedure: jaarlijkse stemronde met de leerlingen van de tweede en de derde graad.

Samenstelling:2 leerlingen per klas van de tweede en derde graad.

Verantwoordelijke leerkracht:Pauwels Guillaume; Demey Jonathan

Met externen

 

Centrum voor Leerling-begeleiding (CLB) Onze school werkt samen met het VCLB Gent

Adres:Marialand 29; 9000 Gent

Contactpersoon: Vanderlinden Kim

Arts CLB: Uyttenhove Myriam

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
Nuttige adressen
-Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: Bertels Els
Adres:Koning Albert II laan 15 bureau 4M10

1210 Brussel

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
-Commissie inzake Leerlingenrechten Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02/553 92 12

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

 

-Commissie Zorgvuldig Bestuur Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

02/553 65 56

e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

DEEL II: Pedagogisch project

In onze school stellen wij enkele belangrijke basiswaarden voorop. Vanuit deze waarden trachten we onze werking gestalte te geven.

Openheid

Onze school staat open voor iedereen. Voor alle kinderen, ouders en de buurt.In een geest van openheid krijgt iedereen de kans om zich te ontplooien, volgens zijn eigen zijn en kunnen.

We hechten veel belang aan de participatie van ouders binnen de schoolwerking via oudergroepen, openklasdagen, projecten, en evenementen.

In onze katholieke school willen wij vanuit onze christelijke identiteit openstaan voor alle geloofsovertuigingen.

Onze school is een open huis voor allerlei activiteiten in de buurt. We werken samen met andere buurtscholen en buurtorganisaties.

Gastvrijheid

Wij willen een gastvrije school zijn voor onze kinderen, onze ouders, ons schoolteam en de buurt.

Ouders krijgen kansen, om samen met het team hun kinderen te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan.

We kiezen ervoor om een buurtgerichte wijkschool te zijn. Onze school is een weerspiegeling van de kinderen die in de buurt wonen. Ieder kind heeft het recht hier naar school te komen.

Innovatie

Met de kinderen willen we werken aan een aangenaam leef-en leerklimaat, dat de nadruk legt op duidelijkheid, differentiatie en taalvaardigheid. In onze school is Nederlands de omgangstaal.

 

Kwaliteit             

We kiezen voor kwaliteitsonderwijs.

We willen ook oog hebben voor een kwaliteitsvolle schoolomgeving. Gezelligheid in de klas en de andere schoollokalen vinden we belangrijk. Netheid en hygiëne zorgen ervoor dat de kinderen in een aangename en veilige leer- en leefomgeving kunnen ontwikkelen.

Aangepast en actueel materiaal zorgt ervoor dat alle kinderen de ontplooiingskansen krijgen die ze nodig hebben. Voor elk kind willen we een persoonlijke aanpak garanderen.

Solidariteit

We willen solidair zijn met

Elkaar als teamleden, want we geloven dat alleen door samenwerking kwaliteitsvol onderwijs kan geboden worden aan de kinderen. Niemand kan alles, samen kunnen we veel.

De kinderen in onze school, we leggen linken met hun leefwereld.

De ouders, want alleen met hun medewerking-samenwerking kunnen we invloed hebben op het leerproces van de kinderen

De buurt, want de school is meer dan het schoolgebouw alleen. Daarom werken we samen met de buurtscholen en buurtorganisaties.

De wereld, want we willen onze kinderen opvoeden tot betrokken en solidaire burgers.

Evenwaardigheid

Tussen de kinderen

Iedereen is welgekomen en heeft een stem op onze school.

Verschillende geloofsovertuigingen- uiterlijk – gedrag – I.Q. – temperament – welvaart- etnische afkomst- geslacht- genderidentiteit- fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen-…

Onze poort staat open voor kinderen uit verschillende culturen.

We willen kinderen die gehandicapt zijn kansen geven door inclusief onderwijs indien dit de beste mogelijkheid is.

We streven naar gelijke kansen voor elk kind

Hoe verschillend ook, iedereen is welkom op onze school.

Tussen de teamleden

Er zijn heel veel verschillende taken in onze school die door verschillende mensen opgenomen worden. We geloven erin dat ieders taak even belangrijk is.

Tussen de teamleden en de ouders

We streven naar een grote betrokkenheid van de ouders bij de schoolloopbaan van hun kind. Daarom gaan we op een vriendelijke en respectvolle manier om met de ouders. We informeren hen zo goed mogelijk en zijn steeds bereid tot een gesprek met hen.

Soberheid

In alle eenvoud bieden we de kinderen een rijke waaier aan van menselijke waarden en normen. We proberen met de kinderen, de ouders en elkaar steeds tot de essentie te komen.

Onze school wil iedereen zoveel mogelijk betrekken bij allerlei activiteiten. Financiële drempels worden daarbij steeds vermeden.

Wij willen aandacht schenken aan sober, zorgzaam en bewust omgaan met eigen materiaal, schoolmateriaal en energie.

 

 

DEEL III: Het reglement

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met ouders.

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we openklasdagen bij het begin van elk schooljaar. Je kan er kennis maken met de leerkrachten van uw kind en met de manier van werken.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via rapportering.

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan.

Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding en evolutie van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkrachten van je kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

We vinden het heel belangrijk dat kinderen dagelijks aanwezig zijn op school.

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

De school begint om 8u25. Wij verwachten dat je kind op tijd op school is. Wij verwachten dat je ons voor 8u30 verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Elke leerling heeft een persoonlijk leerlingendossier. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Wij verwachten van ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen ( taal traject en /of taalbad). Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling, maar ook om de interculturele eigenheid van de ouders en hun keuze van thuistaal te eerbiedigen en begrip op te brengen voor hun gezinssituatie. Ons taalbeleid is gebaseerd op vijf belangrijke afspraken of “goede manieren” als mensen verschillende talen spreken:

“PRATEN MET ELKAAR, HOU HET GEZELLIG” We kiezen voor positief taalgebruik. We praten beleefd en gebruiken geen scheldwoorden.

“WELKE TAAL JE OOK SPREEKT IEDEREEN HOORT ERBIJ!” We kiezen steeds voor de gemeenschappelijke taal als er verschillende talen in een groepje gesproken worden. Zo kan iedereen elkaar verstaan en deelnemen aan het gesprek. Het is beleefd over te schakelen op de gemeenschappelijke taal als er iemand bij komt. We waken erover dat taal geen uitsluiting tot gevolg heeft.

“MIJN THUISTAAL KAN ME HELPEN BIJ HET LEREN VAN DE SCHOOLTAAL” Alle kinderen komen naar school met een thuistaal. De taal die op school gebruikt wordt is complexer en meer gericht op leren. De thuistaal kan hier als trapje gebruikt worden om die schooltaal goed te leren. Zo gaat het leren beter!

“IK VOEL ME FIJN ALS MIJN TAAL ER MAG ZIJN” Thuistaal is een heel belangrijk deel van elke persoonlijkheid. Deze thuistaal als iets positiefs zien en deze een plaats geven op school, zorgt ervoor dat kinderen zich goed voelen. Wie zich goed voelt, kan beter leren!

“IK WIL WETEN WIE JE BENT!” We stimuleren kinderen interesse te tonen en nieuwsgierig te zijn naar andere talen. Deze attitude is noodzakelijk in een mondialiserende wereld. Al onze kinderen moeten goede taalleerders worden.

Inschrijven van leerlingen

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vindt u terug op de schoolwebsite.

 

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

 

Aanmelden en inschrijven

 

Meer info over aanmelden vindt u op de website : http//www.meldjeaan.gent.be

Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Gent(www.lop.be)

Prof. Dr. Jean-Pierre Verhaeghe/Joke Goedgebuur

p.a. Vakgroep Onderwijskunde Henri Dunantlaan 2

9000 Gent

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel.

Onze school werkt met een aanmeldingssysteem. We werken hiervoor samen met het LOP Gent. Welke groep kinderen zich wanneer kan komen aanmelden, vind je in de LOP-brochure ‘gids om uw kind in te schrijven’. Bij de aanmelding word je bevraagd over enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verlies je je recht op inschrijven dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft.

Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je via elektronische drager op de hoogte gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven.

Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je van ons een weigeringsdocument. Op dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten.

Weigeren/ontbinden van de inschrijving

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes kan u raadplegen op de website van het LOP www.lopgent.be of neem contact op met de school. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in Sint Salvatorbasisschool.

Niet doorlopen van inschrijving

Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.)

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

Ouderlijk gezag

Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Co-schoolschap

Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 

Afwezigheden

Wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. Indien dit niet mogelijk is, meld je dit vooraf aan de directie. Een medisch attest is in dit geval ook vereist.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leerkrachten. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Onderwijs aan huis

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

Eéndaagse uitstappen

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Meerdaagse uitstappen

Bij een meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

Getuigschrift basisonderwijs

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

 1. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 2. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
 3. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Naam van de voorzitter: De Wulf Hendrik

Naam schoolbestuur: VZW Impuls

Adres van het schoolbestuur: Sint Salvatorstraat 14A 9000 Gent

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 1. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
 2. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
 3. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

Orde- en tuchtmaatregelen

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Mogelijke tuchtmaatregelen

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
  2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
  3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
  4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

Beroepsprocedure na een tijdelijke uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot tijdelijke uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot tijdelijke uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie (zie punt 1 deel 1).
 2. De interne beroepscommissie komt samen binnen vijf dagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze interne beroepscommissie.
 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.
 4. De interne beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf dagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we teleksn alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire dagen niet meegerekend)
De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Naam van de voorzitter: De Wulf Hendrik

Naam schoolbestuur: VZW Impuls

Adres van de maatschappelijke zetel: Sint Salvatorstraat 14A, 9000 Gent.

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 2. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
  Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

 

 

De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.
 1. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

Bijdrageregeling

In bijlage vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Wijze van betaling

Ouders krijgen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

– Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

 

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

Sponsoring: De school ontvangt van een persoon, bedrijf of organisatie geld, diensten of goederen voor een tegenprestatie. De sponsor hoopt op een grotere naambekendheid via de school en daardoor rechtstreeks of onrechtstreeks op een gunstig effect van de verkoop van zijn producten of diensten.

Gift of schenking: De sponsor vraagt geen tegenprestatie voor de geleverde dienst, geld of goederen.

Reclame: Mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoop van producten of diensten tot doel hebben.

Algemene principes voor reclame en sponsoring op school:

 1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven van reclame.
 2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,…) moeten vrij blijven van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging.
 3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen.
 4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Indien bepaalde vormen van reclame en sponsoring toelaatbaar geacht worden, geeft het schoolbestuur via de directie aan waar de grenzen liggen.

Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Een vrijwilliger gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.

Organisatie:

De VZW Impuls

maatschappelijke zetel: Sint Salvatorstraat 14A 9000 Gent

Maatschappelijk doel: onderwijs

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Daarenboven heeft de school een aparte verzekering ongevallen vrijwilligers afgesloten met als waarborgen:

– medische kosten na ongeval

– tijdelijke en blijvende invaliditeit

– overlijden

– waarborgen vergelijkbaar met de arbeidsongevallenverzekering.

De schoolverzekeringen zijn in handen van de verzekeraar Marsh. De polis ligt ter inzage op het secretariaat. Bijkomende info: www.interdio.be

Reacties of vragen kunnen desgewenst schriftelijk via de directeur overgemaakt worden.Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

 

Welzijnsbeleid

Preventie

Bij zorgen kunt u steeds terecht bij de directie, beleidsmedewerker, zorgcoördinator en brugfiguur.

Verkeersveiligheid

Wij rekenen op uw medewerking als ouder om uw kind veilig naar school te brengen en mee te werken aan de veiligheid aan de schoolpoort. Gelieve uw auto niet te parkeren net voor de poort of op het zebrapad. De kinderen verlaten de school op een veilige manier door rijen te vormen op de speelplaats. De rijen verlaten de school voordat u als ouder toegang krijgt in de school. Gelieve mee te werken aan het vlotte en veilige verloop hiervan.

Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met Wijkgezondheidscentrum De Sleep.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

De leerlingen zijn verzekerd:

-tegen ongevallen op de school,

-tegen ongevallen tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband

-tegen lichamelijke letsels ten gevolge van ongevallen op weg van en naar school. De leerlingen dienen steeds de kortste en/of de veiligste weg van en naar huis te volgen.

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsels, maar geen materiële schade.(vb brillen, kledij,..)

Bij een ongeval wordt een ongevalsverklaring opgesteld. Aan de ongevalsverklaring is een geneeskundig getuigschrift en een uitgavenstaat gehecht.

Werkwijze: Wij proberen altijd u als ouder te contacteren wanneer het nodig is om met uw kind naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. Wij gaan steeds naar het wijkgezondheidscentrum in de buurt of naar de spoedafdeling van het Algemeen ziekenhuis Sint-Lucas, Groene Briel 1 te 9000 Gent. Het is daarom zeer belangrijk dat wij als school het juiste telefoonnummer hebben. Gelieve bij wijziging dit zo vlug mogelijk door te geven aan het secretariaat van de school.

 • De ongevalsverklaring (=het 1ste blad) wordt door de school ingevuld.
 • Controleer steeds of dat de ingevulde gegevens correct zijn.
 • Het geneeskundig getuigschrift wordt ingevuld door de geneesheer of de kliniek die de eerste zorgen heeft verstrekt.
 • U betaalt zelf eerst alle doktersrekeningen.
 • Als de behandeling beëindigd is, legt U de doktersrekening(en) voor aan uw mutualiteit.
 • Zij betalen U een gedeelte van de kosten terug.
 • Daarna vullen zij op de uitgavenstaat (=het laatste blad) een attest van hun tussenkomst in.
 • Apothekerskosten kan U ook op het laatste blad noteren. Voeg er dan wel de originele betalingsbewijzen bij.
 • Bezorg alle documenten terug in het schoolsecretariaat.
 • Uw persoonlijk aandeel in de kosten zal door de verzekering aan U worden terugbetaald.

Opmerking: Gelieve akte te nemen van het feit, dat sinds 1 januari 1994, er wettelijke beschikkingen van toepassing zijn, betreffende de sanering van de ziekte-verzekering. Zij voorzien in een remgeld, ten laste van de patiënt (ten bedrage van 5 à 10% van het totaalbedrag) dat NIET door de mutualiteit mag TERUGBETAALD worden en ONVERZEKERBAAR

 

Roken is verboden op school

In alle gesloten ruimten op school geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 u. ’s morgens en 18.30 u. ’s avonds.

Afspraken

Houding

Onder leefhouding verstaan wij de manier waarop uw kind zich gedraagt. We vinden het belangrijk dat onze kinderen in hun omgang met elkaar menselijke waarden beleven en kunnen toepassen. We verwachten van de kinderen dat ze elkaar en de leerkrachten respecteren.

De leerlingen gedragen zich overal steeds beleefd, vriendelijk en correct tegenover alle personeel, tegenover elkaar en tegenover alle andere personen.

Kleding

Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol, hygiënisch en veilig. Slippers zijn niet toegelaten op school omdat deze niet veilig zijn.

In de klassen wordt er geen hoofddeksel gedragen.

Persoonlijke bezittingen

 

Het is verboden om tijdens de schooluren een gsm te gebruiken. Indien de ouders toch wensen dat hun kind een gsm bij zich heeft tijdens de verplaatsing van en naar huis, worden hierover met de klasleerkracht afspraken gemaakt.

Het dragen van juwelen is toegestaan. Bij verlies of schade zijn ze niet verzekerd.

Geld meebrengen naar school is op eigen verantwoordelijkheid.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen, beschadiging of verdwijning van persoonlijke voorwerpen.

Verkoop en ruilhandel tussen de leerlingen wordt niet toegestaan.

 

Milieu op school

Onze school wil kinderen leren zorgzaam omgaan met het milieu. We sorteren afval. We kiezen voor hervulbare flessen en vermijden nodeloze verpakkingen.

We gebruiken een brooddoos en geen zakjes, aluminiumfolie of plastic-folie.

Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk:

Pestgedrag kan steeds gemeld worden bij de zorgcoördinator, beleidsmedewerker of leerkracht. Er wordt een intakegesprek gepland met de leerling. We starten in samenspraak met de leerling en ouders een ‘no blame’-methodiek. Hierbij wordt een groep samengesteld met kinderen die kunnen helpen om het probleem op te lossen. In een gesprek verwoordt elke leerling een herstelactie. Deze acties worden opgevolgd door het zorgteam en de klasleerkracht. Er volgt een opvolggesprek met de gepeste leerling.

Bewegingsopvoeding

Alle leerlingen hebben wekelijks 2 uren sport op school.

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Voor het turnen dragen de kinderen een donkerblauw turnbroekje, witte T-shirt of een T-shirt met het schoollogo. Tijdens de turnles dragen de kinderen sportschoenen met witte zolen.

Lang haar dient samen gebonden te worden tijdens de turnles. Voor de veiligheid worden ook alle juwelen tijdens de turnles uitgedaan.

Afspraken i.v.m. zwemmen

De leerlingen gaan tweewekelijks zwemmen. Meisjes dragen een ééndelig badpak, de jongens een zwembroek (geen shorts). Op de zwemdag brengen de kinderen een eigen zwemzak mee met een handdoek en de verplichte zwemkledij.

Kinderen die niet deelnemen aan de zwemles dienen hiervoor een doktersattest af te geven.

Huiswerk en agenda

Huiswerk maken heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van de leerlingen. Het huiswerk heeft twee mogelijke bedoelingen: er kan leerstof ingeoefend worden of er kan leerstof voorbereid worden (les leren of opzoekingswerk verrichten). Als school willen we een goed huistakenbeleid uitbouwen in samenwerking met de ouders. We verwachten van de ouders dat zij het mogelijk maken voor hun kind om het huiswerk te maken. We verwachten dat zij hun kind stimuleren en positief bevestigen om het huiswerk te maken. We verwachten NIET dat de ouders hun kind helpen met het huiswerk of het huiswerk maken in de plaats van het kind.

In de verschillende leerjaren geldt een aangepaste werking:

1 ste en 2de leerjaar

– Huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. De huistaak moet tegen de volgende dag uitgevoerd zijn. Toetsen worden in het tweede leerjaar enkele dagen op voorhand aangekondigd.

– De leerkracht maakt samen met de kinderen de boekentas en de schoolagenda klaar. De schoolagenda en de nodige boeken en/of blaadjes zitten in een huistakenmap.

– In de schoolagenda omschrijft de leerkracht duidelijk wat de kinderen moeten doen en waarom. Er worden ook pictogrammen gebruikt om de taak duidelijk te maken.

– De kinderen uit het eerste leerjaar werken ongeveer 10 minuten aan de huistaak. De kinderen uit het tweede leerjaar ongeveer 20 minuten.

– Na het maken van de huistaak noteert het kind a.d.h.v. een pictogram hoe de taak verlopen is. Aan de ouders wordt gevraagd eventuele problemen aan de leerkracht te melden of te noteren in de schoolagenda.

– De volgende dag worden de huistaken gecontroleerd door de leerkracht (klassikale verbetering, verbetering door de leerkracht, nakijken werk, …)

– Indien de leerkracht vaststelt dat de huistaken niet gemaakt en/of opgevolgd worden, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders.

– Er worden geen taken en extra werk meegegeven tijdens vakantieperiodes. Ouders die dit wensen kunnen voor de zomervakantie vakantietijdschriften bestellen via de school.

3 de en 4de leerjaar

– Er is altijd huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag worden lessen meegegeven. Af en toe op woensdag een taak. De huistaak moet tegen de volgende dag uitgevoerd zijn. De kinderen krijgen meer tijd voor voorbereiding voor toetsen.

– Er wordt vooral nadruk gelegd op leren leren en zelfstandig werken. In de schoolagenda omschrijft de leerkracht duidelijk wat de kinderen moeten doen en waarom.

– De kinderen uit het derde leerjaar werken ongeveer 30 minuten aan de huistaak. De kinderen uit het vierde leerjaar ongeveer 40 minuten.

– Aan de ouders wordt gevraagd eventuele problemen aan de leerkracht te melden of te noteren in de schoolagenda.

– De ouders ondertekenen de schoolagenda altijd na het uitvoeren van de huistaak.

– De volgende dag worden de huistaken gecontroleerd door de leerkracht (klassikale verbetering, verbetering door de leerkracht, nakijken werk, toetsen …)

– Indien de leerkracht vaststelt dat de huistaken niet gemaakt en/of opgevolgd worden, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders.

– Er worden geen taken en extra werk meegegeven tijdens vakantieperiodes. Ouders die dit wensen kunnen voor de zomervakantie vakantietijdschriften bestellen via de school.

5 de en 6de leerjaar

– De leerlingen uit de derde graad krijgen wekelijks hun taken- en lessenpakket omschreven in de schoolagenda. Er wordt samen met hen een planning opgemaakt. Aanvankelijk onder begeleiding en geleidelijk aan zelfstandig.

– Er wordt klassikaal uitgelegd door de leerkracht wat de taak is, wat de bedoeling van de taak is en tegen wanneer de taak moet uitgevoerd worden. De schoolagenda wordt door de leerling geschreven a.d.h.v. deze informatie.

– De kinderen uit het vijfde leerjaar werken dagelijks ongeveer 50 minuten aan de huistaak. De kinderen uit het zesde leerjaar ongeveer 60 minuten.

– Aan de ouders wordt gevraagd eventuele problemen aan de leerkracht te melden of te noteren in de schoolagenda.

– De ouders ondertekenen de schoolagenda op woensdag en in het weekend.

– De huistaken worden gecontroleerd door de leerkracht (klassikale verbetering, verbetering door gebruik correctiesleutel, verbetering door de leerkracht, nakijken werk, toetsen …) of dienen als vertrekpunt bij nieuwe leerstof.

– Indien de leerkracht vaststelt dat de huistaken niet gemaakt en/of opgevolgd worden, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders.

– Tijdens vakantieperiodes (behalve zomervakantie) kunnen taken meegegeven worden door de leerkracht.

Rapporteren over uw kind

Regelmatig worden toetsen afgenomen. Elke woensdag voor een vakantieperiode wordt een rapport meegegeven aan alle leerlingen. Op dit rapport worden de vakken of de vakonderdelen genoteerd plus het onderwerp en/of het doel waarnaar gepeild werd tijdens de toetsen. Naast de scores voor de toetsen schrijft de leerkracht persoonlijke commentaar over de klashouding en evolutie van de leerling. De ouders ondertekenen altijd het rapport. De leerlingen van de derde graad ondertekenen ook hun rapport. De rapporten worden vaak besproken tijdens oudercontacten (zie bovenaan)

Evaluatie

Alle leerlingen worden op regelmatige basis geëvalueerd. We brengen verschillende competenties in kaart. Met onze evaluatie hebben wij als doel om elk kind een gepast aanbod te kunnen bieden en bij te sturen waar nodig.

Via verschillende evaluatievormen willen we de kinderen ook zelfinzicht en uiteindelijk zelfsturing bijbrengen.

 

Revalidatie / Logopedie

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
 • behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
 • Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden,.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

 

Privacy

Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

 

Participatie

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Bij gebrek aan kandidaten is het mogelijk dat er geen schoolraad ingericht wordt. Gedurende het schooljaar 2015-2016 is dit het geval.

Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

Bij gebrek aan kandidaten wordt er in onze school geen ouderraad ingericht. Gedurende het schooljaar 2015-2016 is dit het geval.

Leerlingenraad

De leerlingen mogen meedenken en advies uitbrengen wat de dagelijkse organisatie van de school betreft. Uit iedere klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar vertegenwoordigen twee leerlingen uit de klas de leerlingenraad. De klassen kiezen zelf hun vertegenwoordigers. Dit gebeurt onder leiding van enkele leerkrachten.

Ouderbabbels

De brugfiguur organiseert op regelmatige basis koffiemomenten waar u als ouder op uitgenodigd wordt. U kan dan met elkaar praten rond een bepaald onderwerp of thema.

Klachtenregeling

 

Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met [contactpersoon voor klachten, bv. directeur/voorzitter schoolbestuur].

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
 • klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
 • klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
 • klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
 • klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.sintsalvator-basisschool.be De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders schriftelijk. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.
‘Goedkeuring

opvoedingsproject en schoolreglement’

 

Op datum van ……………………………

wordt de inschrijving van …………………………………………………………………………………………………………

bevestigd door de school en de ouders.

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de instapdag.

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.

Naam en handtekening directie

 

 

De ouders van ……………………………………………………………………………………..

verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en verklaren dat zij

instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van onze school.

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.